• facebook
 • Baglanyşyk
 • Instagram
 • youtube
 • WhatsApp

HIGHokary hil enjamlaryny hödürleýäris

GENKOR GURNAMASY

 • Üç fazaly naprýa Tableeniýe tablisasy (dizaýn modeli)

  Üç fazaly naprýa Tableeniýe tablisasy (dizaýn modeli)

  Gysgaça syn AC naprýa .eniýe tehnologiýasyny ulanyp, elektrik torundaky üç woltly fazany ölçäp, paneliň sazlaýyş tizligi bilen deňeşdirip bolýar.Aýratynlyklary we şuňa meňzeş PLC we senagat kompýuterleri bilen tor aragatnaşygyny tamamlap biler.Aýratynlyklary ölçemek: Üç fazaly naprýa .eniýe Ekrany: Üç hatar LED sanly / LCD suwuk kristal displeý A, B, C üç fazaly naprýa .eniýe Ulanylyşy: elektrik seti, awtomatiki dolandyryş ulgamy üçin amatly.Pes woltly üç fazaly tok ölçeg cir ...

 • Üç fazaly woltmetr (adaty)

  Üç fazaly woltmetr (adaty)

  Gysgaça syn AC naprýa .eniýe tehnologiýasyny ulanyp, elektrik torundaky üç woltly fazany ölçäp, paneliň sazlaýyş tizligi bilen deňeşdirip bolýar.Aýratynlyklary we şuňa meňzeş PLC we senagat kompýuterleri bilen tor aragatnaşygyny tamamlap biler.Aýratynlyklary ölçemek: Üç fazaly naprýa .eniýe Ekrany: Üç hatar LED sanly / LCD suwuk kristal displeý A, B, C üç fazaly naprýa .eniýe Ulanylyşy: elektrik seti, awtomatiki dolandyryş ulgamy üçin amatly.Pes woltly üç fazaly tok ölçeg cir ...

 • Üç fazaly ammetr (dizaýn modeli)

  Üç fazaly ammetr (dizaýn modeli)

  Gysgaça syn Üç fazaly ammetr hakyky RMS bahasyny ölçemek üçin AC nusga alma tehnologiýasyny kabul edýär we elektrik torundaky üç fazaly toky ölçäp bilýär.Oňaýly gurnama, ýönekeý sim geçiriş, amatly tehniki hyzmat, az mukdarda in engineeringenerçilik, meýdan programmirläp bolýan giriş parametrleri we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir we pudakdaky dürli PLC we senagat kompýuterleri bilen aragatnaşyk aragatnaşygyny tamamlap biler.Aýratynlyklary ölçemek: Üç fazaly tok ekrany: Üç hatar L ...

 • Üç fazaly ammetr (adaty)

  Üç fazaly ammetr (adaty)

  Gysgaça syn Üç fazaly ammetr hakyky RMS bahasyny ölçemek üçin AC nusga alma tehnologiýasyny kabul edýär we elektrik torundaky üç fazaly toky ölçäp bilýär.Oňaýly gurnama, ýönekeý sim geçiriş, amatly tehniki hyzmat, az mukdarda in engineeringenerçilik, meýdan programmirläp bolýan giriş parametrleri we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir we pudakdaky dürli PLC we senagat kompýuterleri bilen aragatnaşyk aragatnaşygyny tamamlap biler.Aýratynlyklary ölçemek: Üç fazaly tok ekrany: Üç hatar L ...

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

Gysgaça düşündiriş :

Guanç Guangzhouou Newlink Technology Co., Ltd. Guanç Guangzhouou Ping An Silikon jülgesiniň ylym seýilgähinde ýerleşýär.Biz gözleg we gözleg, önümçilik, satuw we hyzmaty akylly energiýa paýlaýyş ulgamyna birleşdirýän giňişleýin kärhana.Döredileli bäri kompaniýa “Hil durmuş, tehnologiýa geljegidir” ösüş düşünjesine eýerýär.halkara ösen önümçilik enjamlarynyň we synag enjamlarynyň toplumyny yzygiderli import etdik.Programma üpjünçiligi programmalaryny işläp düzmekde, hemişe öwrenýäris, täzeläp, optimizirleýäris.Uzak wagtlap meşhur içerki uniwersitetlerden hünärmenleri we professorlary işe aldyk.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we söwda görkezişleri

 • Üç fazaly elektrik hasaplaýjy

  Üç fazaly elektrik hasaplaýjylary üç fazaly üç simli we üç fazaly dört simli metrlere bölünýär.Üç esasy sim usuly bar: göni giriş, tok transformator simleri we tok we naprýa transformeniýe transformator simleri.Üç fazaly metr geçirijiniň sim prinsipi adatça: con ...

 • Fireangyn enjamlary üçin güýç gözegçilik ulgamynyň esasy wezipeleri we gurnama talaplary

  Fireangyn söndüriji enjamlaryň kuwwatyna gözegçilik ulgamy milli “Fireangyn söndüriji enjamlaryň güýjüne gözegçilik ulgamy” boýunça işlenip düzüldi.Fireangyn söndüriji enjamlaryň esasy elektrik üpjünçiligi we ätiýaçlyk elektrik üpjünçiligi ... wagtynda kesgitlenilýär ...

 • Howpsuzlyk päsgelçiliginiň iş ýörelgesi we işi, howpsuzlyk päsgelçiligi bilen izolýasiýa päsgelçiliginiň arasyndaky tapawut

  Howpsuzlyk päsgelçiligi, meýdan çyzygynyň partlama sebäp bolmazlygy üçin meýdança girýän energiýany, ýagny naprýatageeniýäni we tok çägini çäklendirýär.Partlamadan goraýan bu usul, içerki howpsuzlyk diýilýär.Umumy howpsuzlyk päsgelçiliklerimiz zener ...

 • Fireangyn söndürijiler

  Gysgaça syn fireangyn detektory, ýangyny goramak üçin awtomatiki ýangyn duýduryş ulgamynda bolup, wakany ýüze çykarmak we ýangyny tapmak üçin ulanylýan enjamdyr.Fireangyn detektory ulgamyň “duýgur organy” bolup, onuň wezipesi daşky gurşawda ýangynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny gözegçilikde saklamakdyr.Bir gezek fi bar ...

 • Temperatura we çyglylygy dolandyryjy

  Gysgaça syn Temperatura we çyglylyk gözegçiligi dolandyryş ýadrosy hökmünde ösen bir çipli mikrokompýutere esaslanýar we şol bir wagtyň özünde temperatura we çyglylyk signallaryny ölçäp we dolandyryp bilýän we suwuk kristaly amala aşyryp bilýän ýokary öndürijilikli temperatura we çyglylyk datçiklerini kabul edýär. ..

Enjamlarymyz

 • Enjamlar1
 • Enjamlar2
 • Enjamlar3
 • Enjamlar4
 • Enjamlar5
 • Enjamlar6
 • Enjamlar7
 • Enjamlar8
 • kooperatiw (2)
 • kooperatiw (11)
 • kooperatiw (5)
 • kooperatiw (7)
 • kooperatiw (3)
 • kooperatiw (8)
 • kooperatiw (6)
 • kooperatiw (12)
 • kooperatiw (14)
 • kooperatiw (15)
 • kooperatiw (17)
 • kooperatiw (18)
 • kooperatiw (9)
 • kooperatiw (13)
 • kooperatiw (16)
 • kooperatiw (19)
 • kooperatiw (20)
 • kooperatiw (23)
 • kooperatiw (10)
 • kooperatiw (24)
 • kooperatiw (21)
 • kooperatiw (22)
 • kooperatiw (4)
 • kooperatiw (1)