• facebook
  • Baglanyşyk
  • Instagram
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Fireangyn söndürijiler

Gysgaça syn

Fireangyn detektory, wakany ýüze çykarmak we ýangyny tapmak üçin ýangyndan goramak üçin awtomatiki ýangyn duýduryş ulgamynda ulanylýan enjamdyr.Fireangyn detektory ulgamyň “duýgur organy” bolup, onuň wezipesi daşky gurşawda ýangynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny gözegçilikde saklamakdyr.Fireangyn bolandan soň, ot, temperatura, tüsse, gaz we radiasiýa intensiwligi ýaly häsiýetli fiziki mukdarlar elektrik signallaryna öwrüler we derrew ýangyn duýduryş gözegçisine duýduryş signaly iberilýär.

Working ýörelgesi

Duýgur element: fireangyn detektorynyň gurluşygynyň bir bölegi hökmünde duýgur element ýangynyň häsiýetli fiziki mukdaryny elektrik signallaryna öwrüp biler.

Zynjyr: Duýgur elemente öwrülen elektrik signalyny güýçlendiriň we ýangyn duýduryş gözegçisi tarapyndan talap edilýän signala gaýtadan işlediň.

1. öwrüliş zynjyry

Duýgur element tarapyndan elektrik signalynyň çykyşyny belli bir amplitudaly we ýangyn duýduryş gözegçisiniň talaplaryna laýyklykda duýduryş signalyna öwürýär.Adatça gabat gelýän zynjyrlary, güýçlendiriji zynjyrlary we bosagadaky zynjyrlary öz içine alýar.Aýratyn zynjyryň düzümi, naprýatageeniýe ýa-da häzirki ädim signaly, impuls signaly, göterijiniň ýygylygy signaly we sanly signal ýaly duýduryş ulgamynyň ulanýan signalynyň görnüşine baglydyr.

2. Päsgelçiliklere garşy zynjyr

Temperatura, ýeliň tizligi, güýçli elektromagnit meýdany, emeli ýagtylyk we beýleki faktorlar ýaly daşky gurşaw şertleri sebäpli dürli görnüşli detektorlaryň kadaly işlemegine täsir eder ýa-da ýalan duýduryşlaryň döremegine ýalan signallar sebäp bolup biler.Şonuň üçin detektor ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin dykyzlyga garşy zynjyr bilen enjamlaşdyrylmalydyr.Köplenç ulanylýan süzgüçler, gijikdirilen zynjyrlar, integral zynjyrlar, öwezini dolmak zynjyrlary we ş.m.

3. zynjyry goraň

Detektorlara we geçiriji liniýa näsazlyklaryna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Synag zynjyrynyň, komponentleriň we komponentleriň ýagdaýynyň gowudygyny barlaň, detektoryň kadaly işleýändigine gözegçilik ediň;geçiriji liniýanyň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlaň (meselem, detektor bilen ýangyn duýduryş gözegçisiniň arasyndaky birleşdiriji sim).Gözegçilik zynjyryndan we gözleg zynjyryndan durýar.

4. Zynjyry görkezmek

Detektoryň işjeňdigini ýa-da ýokdugyny görkezmek üçin ulanylýar.Detektor hereket edenden soň, özi görkezme signalyny bermeli.Öz-özüňi görkezýän bu görnüş, adatça tassyklama çyrasy diýilýän detektora hereket signalynyň çyrasyny goýýar.

5. Interfeýs zynjyry

Fireangyn detektory bilen ýangyn duýduryş gözegçisiniň arasyndaky elektrik baglanyşygyny, signalyň giriş we çykyşyny tamamlamak we gurnama ýalňyşlyklary sebäpli detektory zeperden goramak üçin ulanylýar.

Bu detektoryň mehaniki gurluşy.Onuň wezipesi, duýgur elementler, zynjyr çap edilen tagtalar, birleşdirijiler, tassyklaýjy çyralar we berkidijiler ýaly komponentleri organiki taýdan birleşdirmek, belli bir mehaniki güýji üpjün etmek we görkezilen elektrik öndürijiligini gazanmak, ýagtylyk çeşmesi, ýagtylyk ýaly daşky gurşawyň öňüni almakdyr. Çeşme, Gün şöhlesi, tozan, howa akymy, ýokary ýygylykly elektromagnit tolkunlar we mehaniki güýjüň beýleki päsgelçilikleri we ýok edilmegi.

Aýalbarmak

Awtomatiki ýangyn duýduryş ulgamy ýangyn detektoryndan we ýangyn duýduryş gözegçisinden ybarat.Fireangyn döränsoň, ot, temperatura, tüsse, gaz we ýagty ýagtylyk intensiwligi ýaly häsiýetli fiziki mukdarlar elektrik signallaryna öwrülýär we derrew ýangyn duýduryş gözegçisine duýduryş signalyny ibermek üçin hereket edýär.Lamangyn we partlaýjy ýagdaýlar üçin ýangyn detektory, esasan, daş-töwerekdäki gazyň konsentrasiýasyny kesgitleýär we konsentrasiýa aşaky çäklere ýetmezden ozal duýduryş berýär.Aýry-aýry ýagdaýlarda ýangyn söndürijiler basyşy we ses tolkunlaryny hem kesgitläp bilerler.

Klassifikasiýa

(1) malylylyk ýangyn detektory: Bu adaty bolmadyk temperatura, temperaturanyň ýokarlanmagy we temperatura tapawudyna jogap berýän ýangyn detektory.Ony kesgitli temperatura ýangyn detektorlaryna-da bölüp bolar - temperatura kesgitlenen bahadan ýetende ýa-da ondan ýokary bolanda jogap berýän ýangyn detektorlary;heatingyladyş tizligi öňünden kesgitlenen bahadan ýokary bolanda jogap berýän diferensial temperatura ýangyn detektorlary: diferensial kesgitlenen temperatura ýangyn detektorlary - Differensial temperatura we hemişelik temperatura funksiýalary bilen temperatura duýgur ýangyn detektory.Termistorlar, termokupllar, bimetallar, ýanýan metallar, membrana gutulary we ýarymgeçirijiler ýaly dürli duýgur komponentleriň ulanylmagy sebäpli dürli temperatura duýgur ýangyn detektorlary alynyp bilner.

(2) Tüsse detektory: Bu ýanmak ýa-da piroliz bilen öndürilen gaty ýa-da suwuk bölejiklere jogap berýän ýangyn detektory.Aerosollaryň ýa-da maddalaryň ýanmagynyň irki döwründe emele gelen tüsse bölejikleriniň konsentrasiýasyny kesgitläp bilýändigi sebäpli, käbir ýurtlar tüsse detektorlaryny “ir ýüze çykaryjy” detektorlar diýip atlandyrýarlar.Aerozol ýa-da tüsse bölejikleri ýagtylygyň intensiwligini üýtgedip, ionlaşdyrma kamerasyndaky ion tokyny azaldyp, howa kondensatorlarynyň elektrolitiki hemişelik ýarymgeçirijisiniň käbir aýratynlyklaryny üýtgedip biler.Şonuň üçin tüsse detektorlaryny ion görnüşine, fotoelektrik görnüşine, kuwwatly görnüşe we ýarymgeçiriji görnüşine bölmek mümkin.Olaryň arasynda fotoelektrik tüsse detektorlaryny iki görnüşe bölmek bolar: ýagtylygy azaldýan görnüş (ýagtylyk ýoluny tüsse bölejikleri bilen petiklemek prinsipini ulanmak) we astigmatizm görnüşi (tüsse bölejikleri tarapyndan ýagtylygyň ýaýramagy ýörelgesini ulanyp).

(3) Duýgur ýangyn detektorlary: Duýgur ýangyn detektorlary ýangyn detektorlary hökmünde hem bellidir.Bu, infragyzyl, ultramelewşe we ýalyn arkaly şöhlelenýän görünýän ýagtylyga jogap berýän ýangyn detektory.Esasan infragyzyl alaw görnüşi we ultramelewşe ýalyn görnüşi bar.

(4) Gaz ýangyn detektory: Bu ýanmak ýa-da piroliz bilen öndürilýän gazlara jogap berýän ýangyn detektory.Lamangyn we partlaýjy ýagdaýlarda gazyň (tozanyň) konsentrasiýasy esasan ýüze çykarylýar we konsentrasiýa aşaky çäk konsentrasiýasynyň 1 / 5-1 / 6 bolanda sazlanýar.Gaz (tozan) konsentrasiýasyny kesgitlemek üçin gaz ýangyn detektorlary üçin ulanylýan duýgur elementlere esasan platina sim, göwher palladim (gara we ak elementler) we metal oksidi ýarymgeçirijiler (metal oksidleri, perowskit kristallary we spineller) girýär.

(5) Birleşdirilen ýangyn detektory: Bu iki ýangyn parametrine jogap berýän ýangyn detektory.Esasan temperaturany duýýan tüsse detektorlary, fotosensiw tüsse detektorlary, fotosensiw temperatura duýgur ýangyn detektorlary we ş.m. bar.

Saýlaw gollanmasy

1. Myhmanhanalaryň otaglary, söwda merkezleri, ofis binalary we ş.m. ýaly umumy ýerlerde nokat görnüşli tüsse detektorlary ulanylmaly we fotoelektrik tüsse detektorlary saýlanylmaly.Has köp gara tüsse bolan ýagdaýynda ion tüsse detektorlary ulanylmaly.

2. falsealan duýduryşlara sebäp bolup biljek tüsse detektorlaryny oturtmak ýa-da oturtmak üçin ýaramly bolmadyk ýerlerde ýa-da ýangyn ýüze çykanda tüsse az we çalt temperatura ýokarlanýan ýerlerde temperatura datçikleri ýa-da ýangyn ýaly ýangyn detektorlary ulanylmaly.

3. Sergi zallary, garaşylýan zallar, beýik ussahanalar we ş.m. ýaly uzyn ýerlerde infragyzyl şöhle tüsse detektorlary ulanylmaly.Conditionsagdaýlar rugsat berlende, ony telewizor gözegçilik ulgamy bilen birleşdirip, şekil görnüşli ýangyn duýduryş detektorlaryny (goşa zolakly ýangyn detektorlary, optiki kesiş tüsse detektorlary) saýlamak maslahat berilýär.

4. fireangynyň ir ýüze çykarylmagy zerur bolan möhüm aragatnaşyk otagy, uly kompýuter otagy, elektromagnit utgaşyklyk laboratoriýasy (mikrotolkunly garaňky otag), uly üç ölçegli ammar we ş.m. ýaly ýangyn howpy abanýan ýerlerde ulanmak maslahat berilýär. ýokary duýgurlyk.Howa kanallarynyň tüsse detektory.

5. Duýduryşyň takyklygy ýokary ýa-da ýalan duýduryş ýitgilere sebäp boljak ýerlerde birleşdiriji detektor (tüsse temperatura birleşmesi, tüsse ýagtylygy birleşmesi we ş.m.) saýlanmalydyr.

6. fireangyn söndüriş gözegçiligi bilen baglanyşdyrylmaly ýerlerde, kompýuter otagynyň gaz ýangyn söndürilmegine gözegçilik etmek, suw joşmasy ulgamynyň ýangyn söndürilmegine gözegçilik etmek we ş.m. nädogry işlemegiň öňüni almak üçin iki ýa-da has köp detektor we gapy ulanylmaly; nokat görnüşli tüsse tapmak ýaly ýangyn söndürilmegine gözegçilik etmek.Heatylylyk detektorlary, infragyzyl şöhle tüsse we kabel temperatura detektorlary, tüsse we ýangyn detektorlary we ş.m.

7. Maýa goýumlaryny tygşytlamak üçin kesgitleýiş meýdançasynyň garaage we ş.m. ýaly jikme-jiklik hökmünde ulanylmagy talap edilmeýän uly aýlaglarda, adres däl kod detektorlary saýlanylmaly we birnäçe detektor bir adresi paýlaşýar .

8. “Garaageslary dizaýn kodeksi, garaageslary we awtoulag duralgasyny bejermek” we awtoulag tükeniksiz zyňyndy standartlaryna häzirki ýokary talaplar, irki duýduryşy gazanmak üçin gowy şemalladylýan garaageslarda tüsse detektorlary ulanylmaly, ýöne bu tüsse detektorlaryny gurmak zerur.Has pes duýgurlykda kesgitlenýär.

Spaceeri birneme kiçi we ýangyjy dykyzlygy ýokary bolan käbir ýerlerde, meselem, elektrostatik pollaryň, kabel çukurlarynyň, kabel guýularynyň we ş.m. temperatura duýgur kabelleri ulanylyp bilner.

Mtehniki hyzmat

Detektor 2 ýyl işe girizilenden soň, her 3 ýylda bir gezek arassalanmaly.Indi ion detektoryny mysal hökmünde alyp, howadaky tozan radioaktiw çeşmäniň we ionlaşma kamerasynyň ion akymyny gowşadýan ionlaşdyryş kamerasynyň üstüne ýapyşýar, bu detektory ýalan duýduryşlara sezewar eder.Radioaktiw çeşme ýuwaş-ýuwaşdan poslanar we ionlaşdyrma kamerasyndaky radioaktiw çeşme salgylanma kamerasyndaky radioaktiw çeşmeden has köp poslansa, detektor ýalan duýduryşlara ýykgyn eder;tersine, duýduryş gijikdiriler ýa-da duýduryş berilmez.Mundan başga-da, detektordaky elektron bölekleriniň parametr süýşmesine üns berilmez we arassalanan detektor elektrik bilen kalibrlenmeli we sazlanmalydyr.Şonuň üçin çeşmäni üýtgedeninden, detektoryň elektrik parametrlerini arassalandan we sazlandan soň, we indeks zawoddan çykanda täze detektoryň görkezijisine ýetýär, bu arassalanan detektorlary çalşyp bolýar.Şonuň üçin, detektoryň uzak wagtlap kadaly işlemegini üpjün etmek üçin detektory yzygiderli abatlamak we arassalamak üçin detektory hünär arassalaýyş zawodyna ibermek zerurdyr.

Üns berilmeli meseleler

1. Şol bir nokadyň gaýtalanmazlygy üçin synagdan geçen tüsse detektorlarynyň salgysyny ýazyň;

2. Tüsse synagyny goşanyňyzda, detektor duýduryşynyň gijikdirilişini ýazyň we iň soňky gysgaça mazmuny bilen, tutuş stansiýadaky tüsse detektorlarynyň iş ýagdaýyna umumy düşüniň, bu bolsa tapyljak indiki ädimdir. tüsse detektory.Enjamyň arassalanandygyny subut ediň;

3. Synag wagtynda, tüsse detektorynyň salgysynyň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly, ýalňyş görkezmeleriň öňüni almak üçin tüsse detektorynyň salgysyny täzeden sazlamaly. betbagtçylykdan halas ediş döwründe merkezi gözegçilige.otag.

Tnäsazlyklary düzetmek

Birinjiden, daşky gurşawyň hapalanmagy sebäpli (tozan, ýag tüssesi, suw bugy), esasanam daşky gurşawyň hapalanmagyndan soň, tüsse ýa-da temperatura detektorlary çygly howada ýalan duýduryşlary döredip biler.Bejergi usuly, daşky gurşawyň hapalanmagy sebäpli ýalňyş duýduryş beren tüsse ýa-da temperatura detektorlaryny aýyrmak we arassalamak we täzeden gurmak üçin hünärmen arassalaýjy enjam öndürijilerine ibermekdir.

Ikinjiden, tüsse ýa-da temperatura detektorynyň zynjyrynyň näsazlygy sebäpli ýalan duýduryş döredilýär.Çözüw, täze tüsse ýa-da temperatura detektoryny çalyşmak.

Üçünjisi, tüsse ýa-da temperatura detektorynyň gysga zynjyry sebäpli ýalan duýduryş ýüze çykýar.Gaýtadan işlemegiň usuly, näsazlyk nokady bilen baglanyşykly çyzygy barlamak we gaýtadan işlemek üçin gysga zynjyr nokadyny tapmakdyr.


Iş wagty: Noýabr-26-2022