• facebook
 • Baglanyşyk
 • Instagram
 • youtube
 • WhatsApp
 • nybjtp

Habarlar

 • Üç fazaly elektrik hasaplaýjy

  Üç fazaly elektrik hasaplaýjylary üç fazaly üç simli we üç fazaly dört simli metrlere bölünýär.Üç esasy sim usuly bar: göni giriş, tok transformator simleri we tok we naprýa transformeniýe transformator simleri.Üç fazaly metr geçirijiniň sim prinsipi adatça: con ...
  Koprak oka
 • Fireangyn enjamlary üçin güýç gözegçilik ulgamynyň esasy wezipeleri we gurnama talaplary

  Fireangyn söndüriji enjamlaryň kuwwatyna gözegçilik ulgamy milli “Fireangyn söndüriji enjamlaryň güýjüne gözegçilik ulgamy” boýunça işlenip düzüldi.Fireangyn söndüriji enjamlaryň esasy elektrik üpjünçiligi we ätiýaçlyk elektrik üpjünçiligi ... wagtynda kesgitlenilýär ...
  Koprak oka
 • Howpsuzlyk päsgelçiliginiň iş ýörelgesi we işi, howpsuzlyk päsgelçiligi bilen izolýasiýa päsgelçiliginiň arasyndaky tapawut

  Howpsuzlyk päsgelçiligi, meýdan çyzygynyň partlama sebäp bolmazlygy üçin meýdança girýän energiýany, ýagny naprýatageeniýäni we tok çägini çäklendirýär.Partlamadan goraýan bu usul, içerki howpsuzlyk diýilýär.Umumy howpsuzlyk päsgelçiliklerimiz zener ...
  Koprak oka
 • Fireangyn söndürijiler

  Gysgaça syn fireangyn detektory, ýangyny goramak üçin awtomatiki ýangyn duýduryş ulgamynda bolup, wakany ýüze çykarmak we ýangyny tapmak üçin ulanylýan enjamdyr.Fireangyn detektory ulgamyň “duýgur organy” bolup, onuň wezipesi daşky gurşawda ýangynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny gözegçilikde saklamakdyr.Bir gezek fi bar ...
  Koprak oka
 • Temperatura we çyglylygy dolandyryjy

  Gysgaça syn Temperatura we çyglylyk gözegçiligi dolandyryş ýadrosy hökmünde ösen bir çipli mikrokompýutere esaslanýar we şol bir wagtyň özünde temperatura we çyglylyk signallaryny ölçäp we dolandyryp bilýän we suwuk kristaly amala aşyryp bilýän ýokary öndürijilikli temperatura we çyglylyk datçiklerini kabul edýär. ..
  Koprak oka
 • Ammetriň girizilmegi

  Gysgaça syn Ammetr, AC we DC zynjyrlaryndaky toky ölçemek üçin ulanylýan guraldyr.Zynjyr diagrammasynda ammetriň nyşany “A tegelek”.Häzirki bahalar adaty birlik hökmünde “amper” ýa-da “A” -da.Ammetr c hereketine görä ýasalýar ...
  Koprak oka
 • Woltmetriň tanyşdyrylyşy

  Gysgaça syn Woltmetr, köplenç ulanylýan woltmetr - woltmetr naprýa .eniýäni ölçemek üçin guraldyr.Nyşan: V, duýgur galvanometrde hemişelik magnit bar, simlerden düzülen rulon galvanometriň iki terminalynyň arasynda yzygiderli birikdirilýär, rulon magnitde ýerleşdirilýär ...
  Koprak oka
 • Ölçeg we gözegçilik tehnologiýasyna we gural tehnologiýasyna düşüniň

  Ölçeg we gözegçilik tehnologiýasy we gural, maglumat almagy we gaýtadan işlemegi we baglanyşykly elementlere gözegçilik etmegi öwrenýän teoriýa we tehnologiýa.“Ölçeg we gözegçilik tehnologiýasy we gurallary” maglumat ýygnamak üçin serişdeleri we enjamlary ...
  Koprak oka
 • Metr barada öwreniň

  1. Awtomatiki gurallary saýlamagyň umumy ýörelgeleri Synag gurallaryny (komponentlerini) we gözegçilik klapanlaryny saýlamagyň umumy ýörelgeleri şulardan ybarat: 1. Amal şertleri Temperatura, basyş, akym tizligi, ýapyşyklyk, poslama, zäherlilik, pulsasiýa we beýleki faktorlar th ...
  Koprak oka
 • Gurallaryň amaly meýdanlary we ýalňyş diagnozy, umumy gurallaryň alty görnüşi

  Gurallar üçin amaly meýdanlar: Gurallar, senagat, oba hojalygy, ulag, ylym we tehnologiýa, daşky gurşawy goramak, milli goranmak, medeniýet, bilim we saglyk, adamlaryň durmuşy we beýleki taraplary öz içine alýan köp sanly amaly öz içine alýar.Specialörite statusy sebäpli ...
  Koprak oka
 • Umumy elektrik gurallaryny nädip ulanmaly?

  Elektrik gurallary, sarsdyryjy metrler, multimetrler, woltmetrler, ammetrler, garşylygy ölçeýji gurallar we gysgyç görnüşli ammetrler we ş.m. ulanylýar.Bu gurallar dogry ulanyş usulyna üns bermese ýa-da ölçeg wagtynda birneme geleňsiz bolsa, metr hem ...
  Koprak oka
 • Funksiýalary, modelleri, gurnama usullary we köp funksiýaly elektrik hasaplaýjylaryň soraglary

  Köp funksiýaly kuwwatly hasaplaýjynyň wezipesi we wezipesi: Köp funksiýaly kuwwatly hasaplaýjy, güýji ölçemegi, güýji ölçemegi, maglumatlary görkezmegi, almagy tamamlap bilýän programmirläp bolýan ölçeg, displeý, sanly aragatnaşyk we güýç impulsynyň geçiriş çykyşy bilen köp funksiýaly akylly hasaplaýjydyr. ..
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2