• facebook
  • Baglanyşyk
  • Instagram
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Fireangyn enjamlary üçin güýç gözegçilik ulgamynyň esasy wezipeleri we gurnama talaplary

Fireangyn söndüriji enjamlaryň kuwwatyna gözegçilik ulgamy milli “Fireangyn söndüriji enjamlaryň güýjüne gözegçilik ulgamy” boýunça işlenip düzüldi.Fireangyn söndüriji enjamlaryň esasy elektrik üpjünçiligi we ätiýaçlyk elektrik üpjünçiligi hakyky wagtda ýüze çykarylýar, şonuň üçin elektrik üpjünçilik enjamlarynyň aşa woltly, wolt woltly, aşa köp, açyk zynjyr, gysga utgaşma we faza ýalňyşlyklarynyň ýoklugyny anyklamak üçin.Bir näsazlyk ýüze çykanda, monitordaky näsazlygyň ýerleşýän ýerini, görnüşini we wagtyny çalt görkezip we ýazyp biler we eşidilýän we wizual duýduryş signalyny berip biler, şeýlelik bilen ýangyn ýüze çykanda ýangyn söndüriji baglanyşyk ulgamynyň ygtybarlylygyny üpjün eder.Soňky ýyllarda täjirçilik rezidensiýalary we güýmenje ýerleri ýaly köp sanly uly ýerlerde esasan binalaryň ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýangyn söndüriji enjamlaryň energiýa gözegçilik ulgamlary ýa-da ýangyn gidrant ulgamlary, köpük ýangyn söndüriji ulgamlar we ş.m. oturdyldy.Şeýlelik bilen, ýangyn enjamlarynyň energiýa gözegçilik ulgamy barada näçeräk bilýärsiňiz?Aşakdaky Xiaobian esasy funksiýalary, gurnama talaplary, gurluşyk tehnologiýasy we ýangyn enjamlary üçin güýç gözegçilik ulgamynyň umumy kemçilikleri bilen tanyşdyrar.

Fireangyn söndüriji enjamlar üçin güýç gözegçilik ulgamynyň esasy wezipeleri

1. Hakyky wagt gözegçiligi: gözegçilik edilýän her bir parametriň bahasy hytaý dilinde, dürli maglumatlar bahalary hakyky wagtda bölüniş arkaly görkezilýär;

2. Taryh ýazgysy: ähli duýduryş we näsazlyk maglumatlary saklaň we çap ediň we el bilen sorap bilersiňiz;

3. Gözegçilik we aladalandyryjy: kemçilik nokadyny hytaý dilinde görkeziň we şol bir wagtyň özünde ses we yşyk duýduryş signallaryny iberiň;

4. Nädogry sitata: programma näsazlygy, aragatnaşyk liniýasynyň gysga utgaşmasy, enjamlaryň gysga utgaşmasy, ýerüsti näsazlyk, ÜPS duýduryşy, esasy elektrik üpjünçiliginiň wolt ýa-da elektrik togunyň näsazlygy, näsazlyk signallary we sebäpleri duýduryş wagtynyň tertibinde görkezilýär;

5. Merkezleşdirilen elektrik üpjünçiligi: Ulgamyň durnukly we ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin meýdan datçiklerine DC24V naprýa; eniýesini beriň;

6. Ulgam baglanyşygy: daşarky baglanyşyk signallaryny üpjün etmek;

7. Ulgam arhitekturasy: kabul ediji kompýuter, sebit giňeltmeleri, datçikler we ş.m. bilen bilelikde hereket ediň we çeýe gözegçilik ulgamyny çeýe emele getiriň.

Fireangyn söndüriji enjamlaryň güýjüne gözegçilik ulgamy üçin gurnama talaplary

1. Monitoryň gurulmagy degişli aýratynlyklaryň talaplaryna laýyk gelmelidir.

2. Monitoryň esasy set seti üçin tok wilkasyny ulanmak düýbünden gadagan we ýangyn elektrik üpjünçiligine gönüden-göni birikdirilmelidir;esasy elektrik üpjünçiliginde hemişelik alamatlar bolmaly.

3. Dürli naprýa levelseniýe derejesi, dürli tok kategoriýalary we monitoryň içindäki dürli funksiýalar bolan terminallar bölünip, anyk bellik edilmelidir.

4. Sensor we ýalaňaç janly geçiriji howpsuz aralygy üpjün etmeli, açyk metal bilen datçik ygtybarly ýerde bolmaly.

5. Şol bir sebitdäki datçikler datçik gutusyna merkezi gurulmaly, paýlaýyş gutusynyň golaýynda goýulmaly we paýlaýyş gutusy bilen birikdiriş terminallary üçin saklanmaly.

6. Sensor (ýa-da metal guty) özbaşdak goldanylmaly ýa-da berkidilmeli, berk oturdylmaly we çyglylygyň we poslamagyň öňüni almak üçin çäreler görülmeli.

7. Sensoryň çykyş zynjyrynyň birleşdiriji simleri, kesiş meýdany 1,0 m2-den az bolmadyk öwrümli mis ýadro simini ulanmalydyr we 150 mm-den az bolmadyk aralygy goýmaly we uçlary anyk bellik edilmelidir.

8. Aýry-aýry gurnama şertleri ýok bolanda, datçigi paýlaýyş gutusyna hem gurup bolýar, ýöne elektrik üpjünçiliginiň esasy zynjyryna täsir edip bilmeýär.Belli bir aralygy mümkin boldugyça saklamaly we anyk alamatlar bolmaly.

9. Sensoryň gurulmagy gözegçilik edilýän çyzygyň bitewiligini bozmaly däldir we setir kontaktlaryny köpeltmeli däldir.

Fireangyn enjamlarynyň energiýa gözegçilik ulgamynyň gurluşyk tehnologiýasy

1. Amal akymy

Gurluşykdan öňki taýýarlyklar iping Turbageçiriji we sim geçiriji → Monitor gurnama → Sensor gurmak → Ulgam topragy → Işe girizmek → Ulgam okuwy we gowşuryş

2. Gurluşykdan ozal taýýarlyk işleri

1. Ulgamyň gurluşygy degişli kär derejesi bolan gurluşyk bölümi tarapyndan amala aşyrylmalydyr.

2. Ulgamy gurnamak hünärmenler tarapyndan amala aşyrylmalydyr.

3. Ulgamyň gurluşygy tassyklanan in engineeringener dizaýn resminamalaryna we gurluşyk tehniki meýilnamalaryna laýyklykda amala aşyrylar we esassyz üýtgedilmez.Dizaýny üýtgetmek hakykatdanam zerur bolanda, asyl dizaýn bölümi üýtgeşme üçin jogapkärdir we çyzgy gözden geçiriş guramasy tarapyndan gözden geçiriler.

4. Ulgamyň gurluşygy dizaýn talaplaryna laýyklykda taýýarlanylar we gözegçilik bölümi tarapyndan tassyklanar.Gurluşyk meýdançasynda zerur gurluşyk tehniki ülňüleri, berk gurluşyk hilini dolandyrmak ulgamy we taslamanyň hilini barlamak ulgamy bolmaly.Gurluşyk meýdançasynyň hilini dolandyryş barlag ýazgylaryny B goşundysynyň talaplaryna laýyklykda doldurmaly.

5. Ulgam gurulmazdan ozal aşakdaky şertler berjaý edilmelidir:

(1) Taslama bölümi gurluşyk, gurluşyk we gözegçilik bölümlerine degişli tehniki talaplary aýdyňlaşdyrmalydyr;

(2) Ulgam diagrammasy, enjamlaryň ýerleşiş meýilnamasy, sim diagrammasy, gurnama diagrammasy we zerur tehniki resminamalar elýeterli bolar;

(3) Ulgam enjamlary, materiallar we esbaplar doly we adaty gurluşygy üpjün edip biler;

(4) Gurluşyk meýdançasynda we gurluşykda ulanylýan suw, elektrik we gaz adaty gurluşyk talaplaryna laýyk gelmelidir.

6. Ulgamy gurmak, aşakdaky düzgünlere laýyklykda gurluşyk işiniň hiline gözegçilik edilmelidir:

(1) Her prosesiň hiline gözegçilik gurluşyk tehniki ülňülerine laýyklykda amala aşyrylmalydyr.Her bir proses tamamlanandan soň, ony barlamaly we indiki amal diňe barlagdan geçensoň girizilip bilner;

(2) Degişli hünär görnüşleriniň arasynda gowşuryş geçirilende, barlag geçiriler we indiki amal diňe gözegçilik inereneriniň wizasyny alandan soň girizilip bilner;

)

(4) Ulgam gurluşygy tamamlanandan soň gurluşykçy ulgamyň gurnama hilini barlamaly we kabul etmeli;

(5) Ulgam gurlandan soň, gurluşyk bölümi ony düzgünlere laýyklykda çözmeli;

(6) Gurluşyk işiniň hilini barlamak we kabul etmek gözegçilik inereneri we gurluşyk bölüminiň işgärleri tarapyndan tamamlanmalydyr;

(7) Gurluşygyň hilini barlamak we kabul etmek C Goşundynyň talaplaryna laýyklykda doldurylýar.

7. Binanyň emläk hukugynyň eýesi ulgamdaky her datçigiň gurnama we synag ýazgylaryny döretmeli we ýatda saklamaly.

3. Enjamlary we materiallary ýerinde gözden geçirmek

1. Ulgam gurulmazdan ozal enjamlar, materiallar we esbaplar ýerinde barlanmalydyr.Sahypany kabul etmegiň ýazmaça ýazgysy we gatnaşyjylaryň goly bolmaly we gözegçilik inereneri ýa-da gurluşyk bölümi tarapyndan gol çekilmeli we tassyklanmaly;ulanmak.

2. Enjamlar, materiallar we esbaplar gurluşyk meýdançasyna girende, gözegçilik sanawy, görkezme gollanmasy, hil kepillendiriş resminamalary we milli hukuk hil barlag gullugynyň gözleg hasabaty ýaly resminamalar bolmaly.Ulgamdaky hökmany şahadatnama (akkreditasiýa) önümlerinde sertifikat (akkreditasiýa) şahadatnamalary we sertifikat (akkreditasiýa) bellikleri bolmaly.

3. Ulgamyň esasy enjamlary, milli sertifikatdan (tassyklamadan) geçen önümler bolmaly.Önümiň ady, modeli we spesifikasiýasy dizaýn talaplaryna we standart düzgünlere laýyk gelmelidir.

4. Önümiň ady, modeli we ulgamda milli däl hökmany şahadatnamanyň (tassyklamanyň) spesifikasiýasy gözleg hasabatyna laýyk gelmelidir.

5. Ulgam enjamlarynyň we esbaplarynyň üstünde aç-açan çyzgylar, gabyklar we beýleki mehaniki zeperler bolmaly däldir we berkidiji bölekler boş bolmaly däldir.

6. Ulgam enjamlarynyň we garnituralarynyň aýratynlyklary we modelleri dizaýn talaplaryna laýyk gelmelidir.

Dördünji, sim

1. Ulgamyň simleri häzirki elektrik standartynyň “Elektrik gurnama in Engineeringenerçiliginiň gurluşyk hilini kabul etmegiň kody” GB50303 talaplaryna laýyk gelmelidir.

2. Turbadaky ýüplükler ýa-da magistrallar gips we ýer işleri tamamlanandan soň amala aşyrylmalydyr.Threadüplükden öň turbadaky ýa-da magistralda ýygnanan suwlary we güneşleri aýyrmaly.

3. Ulgam aýratyn simli bolmaly.Ulgamdaky dürli naprýa .eniýe derejeleriniň we dürli tok kategoriýalarynyň çyzyklary bir turba ýa-da sim çukurynyň bir çukuryna ýerleşdirilmeli däldir.

4. Simler turbada ýa-da magistralda bolanda bogun ýa-da gysgyç bolmaly däldir.Simiň birleşdirijisi birleşýän gutuda lehimlenmeli ýa-da terminal bilen birikdirilmeli.

5. Tozanly ýa-da çygly ýerlerde goýlan turbalaryň burunlary we turba bogunlary möhürlenmeli.

6. Turbageçiriji aşakdaky uzynlyklardan geçende, birikmegiň amatly ýerinde birleşýän guty oturdylmalydyr:

(1) Turbanyň uzynlygy egilmezden 30 metrden geçende;

(2) Turbanyň uzynlygy 20 m-den geçende, bir egilme bolýar;

(3) Turbanyň uzynlygy 10 m-den geçende, 2 egilme bolýar;

(4) Turbanyň uzynlygy 8 m-den geçende, 3 egilme bolýar.

7. Turbany gutujyga salanda, gutynyň daşky tarapy gulp hozy bilen örtülmelidir we içki tarapy garawul bilen üpjün edilmelidir.Şiftde ýatanyňyzda gutynyň içki we daşarky taraplary gulp hozy bilen örtülmelidir.

8. Dürli turbageçirijileri we sim çukurlary potolokda goýanyňyzda, götermek ýa-da direg bilen düzeltmek üçin aýratyn armatura ulanmak maslahat berilýär.Göterýän magistralyň ýokary göterilişiniň diametri 6 mm-den az bolmaly däldir.

9. Göteriş nokatlary ýa-da berkitmeler magistralyň göni böleginde 1,0 m-den 1,5 metre çenli aralykda kesgitlenmeli we göteriş nokatlary ýa-da berkitmeler aşakdaky ýerlerde goýulmalydyr:

(1) magistralyň bogunlarynda;

(2) çatryk gutusyndan 0,2 m uzaklykda;

(3) Sim çukurynyň ugry üýtgedilýär ýa-da burçda.

10. Simli ýeri interfeýsi göni we berk bolmaly, örtügiň gapagy bolsa doly, tekiz we burçly burçlardan boş bolmaly.Gapdal gurlanda, örtügiň gapagyny açmak aňsat bolmaly.

11. Turbageçiriji binanyň deformasiýa bogunlaryndan (oturymly bogunlary, giňelme bogunlaryny, seýsmiki bogunlary we ş.m.) geçende, öwezini dolmak çäreleri görülmeli we geçirijiler deformasiýa bogunlarynyň iki gapdalynda degişli çäkler bilen kesgitlenmeli; .

12. Ulgam simleri goýlandan soň, her aýlawly simleriň izolýasiýa garşylygy 500V megohmetr bilen ölçelmeli we ýere izolýasiýa garşylygy 20MΩ-den pes bolmaly däldir.

13. Bir taslamadaky simler dürli ulanylyşyna görä dürli reňkler bilen tapawutlanmalydyr we şol bir ulanmak üçin simleriň reňkleri birmeňzeş bolmalydyr.Set şnurunyň polo positiveitel polýusy gyzyl, otrisatel polýus gök ýa-da gara bolmaly.

Bäş, monitory gurmak

1. Monitor diwara gurlanda, aşaky gyranyň ýerden (poldan) beýikligi 1,3m ~ 1,5 m, gapynyň okunyň gapdalyndaky aralyk diwardan 0,5 m-den az bolmaly däldir, we öňdäki iş aralygy 1,2 m-den az bolmaly däldir;

2. onere gurlanda aşaky gyrasy ýeriň (poluň) üstünden 0,1 m-0,2 m beýik bolmaly.we aşakdaky talaplary ýerine ýetiriň:

(1) Enjamlar paneliniň öňündäki iş aralygy: bir hatara düzülende 1,5 metrden az bolmaly däldir;goşa hatara düzülende 2 m-den az bolmaly däldir;

(2) Gulluk işgärleriniň köplenç işleýän tarapynda enjamlar panelinden diwara çenli aralyk 3 m-den az bolmaly däldir;

(3) Enjam paneliniň aňyrsynda tehniki hyzmat aralygy 1 m-den az bolmaly däldir;

(4) Enjam paneliniň ýerleşdiriş uzynlygy 4m-den uly bolsa, ini 1 m-den az bolmadyk kanal iki ujunda goýulmalydyr.

3. Monitor berk oturdylmaly we egilmeli däl.Lighteňil diwarlara gurlanda berkidiş çäreleri görülmeli.

4. Monitora girizilen kabeller ýa-da simler aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir:

(1) Simler arassa bolmaly, geçmeli däl we berk bolmaly;

)

(3) Terminal tagtasynyň (ýa-da hataryň) her terminaly üçin simleriň sany 2-den geçmeli däldir;

(4) Kabel ýadrosy we sim üçin 200 mm-den az aralyk bolmaly;

(5) Simleri daňmaly;

(6) Gurşun simi turbadan geçenden soň, giriş turbasynda ýapylmalydyr.

5. Monitoryň esasy set seti üçin tok wilkasyny ulanmak düýbünden gadagan we ýangyn elektrik üpjünçiligine gönüden-göni birikdirilmelidir;esasy elektrik üpjünçiligi aç-açan hemişelik bellige eýe bolmalydyr.

6. Monitoryň toprak (PE) simleri berk bolmaly we hemişelik alamatlary bolmaly.

7. Monitordaky dürli naprýa levelseniýe derejesi, dürli tok kategoriýalary we dürli funksiýalary bolan terminallar aýrylmaly we aç-açan alamatlar bilen bellenmeli.

6. Sensory gurmak

1. Sensoryň gurulmagy, elektrik üpjünçiliginiň re modeimini we elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýe derejesini doly göz öňünde tutmalydyr.

2. Sensor we ýalaňaç janly geçiriji howpsuz aralygy üpjün etmeli we demir örtükli datçik ygtybarly ýerde bolmaly.

3. Elektrik üpjünçiligini kesmezden datçigi gurmak gadagandyr.

4. Şol bir sebitdäki datçikler datçik gutusyna merkezi gurnalyp, paýlanyş gutusynyň golaýynda ýerleşdirilmelidir we paýlaýyş gutusy bilen birikdiriş terminallary üçin saklanmalydyr.

5. Sensor (ýa-da metal guty) özbaşdak goldanylmaly ýa-da berkidilmeli, berk oturdylmaly we çyglylygyň we poslamagyň öňüni almak üçin çäreler görülmeli.

6. Sensoryň çykyş zynjyrynyň birleşdiriji simleri, kesiş meýdany 1,0mm²-den az bolmadyk egrilen jübüt mis ýadro simini ulanmalydyr.150 mm-den az bolmadyk aralyk goýmaly bolsa, soňy anyk bellik edilmelidir.

7. Aýry-aýry gurnama şertleri bolmadyk ýagdaýynda, datçigi paýlaýyş gutusyna hem gurup bolýar, ýöne elektrik üpjünçiliginiň esasy zynjyryna täsir edip bilmeýär.Belli bir aralygy mümkin boldugyça saklamaly we anyk alamatlar bolmaly.

8. Sensoryň gurulmagy gözegçilik edilýän çyzygyň bitewiligini bozmaly däldir we setir kontaktlaryny köpeltmeli däldir.

9. AC tok transformatorynyň ululygy we sim diagrammasy

7. Ulgam topragy

1. AC elektrik üpjünçiligi we 36V-den ýokary tok üpjünçiligi bolan ýangyn söndüriji elektrik enjamlarynyň demir gabygy toprak goragyna eýe bolmaly we toprak simleri elektrik gorag toprak magistralyna (PE) birikdirilmelidir.

2. Zemin enjamynyň gurluşygy tamamlanandan soň, toprak garşylygy ölçelýär we talap edilişi ýaly ýazylýar.

Sekiz, ýangyn enjamlarynyň güýjüne gözegçilik ulgamynyň mysal diagrammasy

Fireangyn söndüriji enjamlaryň güýç gözegçilik ulgamynyň umumy ýalňyşlyklary

1. Hoster eýesi

(1) Nädogry görnüş: esasy elektrik togy

meseläniň sebäbi:

a.Esasy elektrik sigorta zeper ýetdi;

b.Öý eýesi işleýän wagty esasy tok açary öçürilýär.

Çemeleşme:

a.Setirde gysga zynjyryň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň we predohraniteli degişli parametrler bilen çalyşyň.

b.Öý eýesiniň esasy tok açaryny açyň.

(2) Nädogry görnüş: ätiýaçlyk güýjüniň näsazlygy

meseläniň sebäbi:

a.Uptiýaçlyk tok sigorta zaýalanýar;

b.Uptiýaçlyk tok açary açyk däl;

c.Uptiýaçlyk batareýanyň erbet birikmesi;

d.Batareýa zeper ýetdi ýa-da ätiýaçlyk güýji öwrüliş tagtasy zaýalandy.

Çemeleşme:

a.Uptiýaçlyk tok sigortasyny çalyşyň;

b.Uptiýaçlyk tok açaryny açyň;

c.Batareýanyň simlerini täzeden durnuklaşdyryň we birikdiriň;

d.Uptiýaçlyk batareýanyň polo positiveitel we otrisatel terminallarynda naprýa .eniýeniň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin multimetr ulanyň we naprýa .eniýe görkezijisine görä zarýad bermegi ýa-da batareýany çalşyň.

(3) Nädogry görnüş: ýükläp bolmaýar

meseläniň sebäbi:

a.Elektrik üpjünçiligi birikdirilmedik ýa-da tok açary açylmadyk

b.Ereýän predohranitel zaýalanýar

c.Kuwwat öwrüliş tagtasy zaýalanýar

Çemeleşme:

a.Elektrik üpjünçiligi terminalynyň naprýatageeniýedigini ýa-da ýokdugyny barlamak üçin multimetr ulanyň, degişli paýlaýyş gutusynyň wyklýuçatelini açyň.Ony açanyňyzdan soň, naprýa .eniýeniň naprýa .eniýesiniň iş bahasyna laýyk gelýändigini barlaň we dogrudygyny tassyklandan soň açyň.

b.Elektrik üpjünçilik liniýasynda gysga zynjyryň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Setir ýalňyşlygyny barlanyňyzdan soň, predohraniteli degişli parametrler bilen çalyşyň.

C. Elektrik tagtasynyň çykyş terminalyny çekiň, giriş terminalynda naprýa .eniýe girişiniň bardygyny ýa-da predohraniteliň zaýalanandygyny barlaň.Notok bolsa, tok öwrüliş tagtasyny çalyşyň.


Iş wagty: Noýabr-26-2022