• facebook
 • Baglanyşyk
 • Instagram
 • youtube
 • WhatsApp
 • nybjtp

Mikrokompýuter garmoniki ýok ediş enjamy

 • Mikrokompýuter garmoniki ýok ediş enjamy

  Mikrokompýuter garmoniki ýok ediş enjamy

  Gysgaça syn

  Energetika ulgamynda ferromagnit rezonans ýygy-ýygydan ýüze çykýar we rezonans wagtynda aşa wolt ulgamyň howpsuzlygyna çynlakaý howp salýar.Ferromagnit rezonansyň aşa ýokary naprýa 3eniýesi 3-den 220 kW-a çenli islendik ulgamda bolup biler, esasanam 35 kW we ondan aşakdaky elektrik setlerinde, içerki aşa wolt hadysalarynyň hemmesi diýen ýaly ferromagnit rezonans sebäpli ýüze çykýar.Ferromagnit rezonansyň netijesinde ýüze çykýan artykmaç wolt uzak dowam edýär we hatda uzak wagtlap hem bolup biler.Frequygylyk bölünişiniň rezonansynda umumy artykmaç wolt ýokary däl, ýöne PT tok uly, bu PT-iň gyzmagyna we ýarylmagyna sebäp bolýar;Esasy tolkunda we ýygylygy köpeltmek rezonansynda umumy tok uly däl, ýöne aşa wolt gaty ýokary, bu enjamlaryň izolýasiýasyna köplenç zeper ýetirýär.agyr heläkçilige sebäp boldy.

  Kuwwatly mikrokompýuter garmoniki ýok ediş enjamy, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen akylly güýç rezonansyny ýok etmegiň täze görnüşidir.Ulanmak ýönekeý we amatly, hiç hili tehniki hyzmaty talap etmeýär, dürli ýygylyklaryň ferromagnit rezonansyny çalt ýok edip bilýär we ýokary takyklygy bar.Şol bir wagtyň özünde, degişli maglumatlar çap edilmeýär ýa-da gözegçilik edilmeýän podstansiýalar üçin amatly ulanyjynyň isleglerine görä aragatnaşyk interfeýsi arkaly ýokary gözegçilik ulgamyna iberilip bilner.