• facebook
  • Baglanyşyk
  • Instagram
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Üç fazaly elektrik hasaplaýjy

Üç fazaly elektrik hasaplaýjylary üç fazaly üç simli we üç fazaly dört simli metrlere bölünýär.Üç esasy sim usuly bar: göni giriş, tok transformator simleri we tok we naprýa transformeniýe transformator simleri.Üç fazaly metr geçirijiniň sim prinsipi, adatça: häzirki rulony ýük bilen yzygiderli birikdiriň ýa-da häzirki transformatoryň ikinji tarapyna birikdiriň we naprýa coleniýe rulonyny ýük bilen paralel birleşdiriň ýa-da ikinji derejä birikdiriň; naprýa .eniýe transformatorynyň tarapy.

Üç fazaly dört simli ulgam, pes woltly paýlaýyş ulgamynda, geçiriji liniýa adatça üç fazaly dört simli ulgamy kabul edýär, şolardan üç setir A, B, C üç fazaly, beýlekisi bitarap çyzyk N ýa-da PEN (eger aýlaw elektrik üpjünçiligi Eger gapdaldaky bitarap nokat ýerleşdirilen bolsa, bitarap çyzyk hem bitarap çyzyk diýilýär (köne ady kem-kemden gaça durmaly we PEN diýip üýtgetmeli. grounderlenmedik bolsa, bitarap çyzygy berk manyda bitarap çyzyk diýip atlandyryp bolmaz).

Ulanyja girýän bir fazaly geçiriş liniýasynda iki setir bar, biri L faza çyzygy, beýlekisine bitarap çyzyk diýilýär. Bitarap çyzyk adatça bir fazada häzirki aýlawy emele getirmek üçin tok geçýär. setir.Üç fazaly ulgamda, üç faza deňagramly bolanda, bitarap çyzygyň (nol çyzygyň) tok ýok, şonuň üçin üç fazaly dört simli ulgam diýilýär;380V pes woltly paýlaýyş ulgamynda, 380V faza-faza naprýa 220eniýesinden 220V faza-faza naprýa .eniýesini almak üçin N setirini düzüň we käbir ýagdaýlarda nol yzygiderli tok üçin hem ulanylyp bilner kesgitlemek, üç fazaly elektrik üpjünçiliginiň balansyna gözegçilik etmek üçin.

Üç fazaly dört simli metr sim diagrammasy


Iş wagty: Noýabr-26-2022