• facebook
 • Baglanyşyk
 • Instagram
 • youtube
 • WhatsApp
 • nybjtp

Volokary woltly komponentler

 • Içerki ýokary woltly göni ýaýlymda näsazlyk görkezijisi

  Içerki ýokary woltly göni ýaýlymda näsazlyk görkezijisi

  Gysgaça syn

  Her zynjyry hakyky wagtda gözegçilik edýän we setir şowsuz bolanda gönüden-göni ýa-da göni kesgitläp bilýän kesgitleýiş enjamynyň täze görnüşi.

  Nädogry kabelleri görkezmek, işiň netijeliligini ýokarlandyrmak we elektrik üpjünçiligini çalt dikeltmek üçin möhüm ähmiýete eýe.

 • Häzirki Transformator ikinji derejeli wolt goragçysy

  Häzirki Transformator ikinji derejeli wolt goragçysy

  Ilki bilen syn

  Häzirki transformator (KT) elektrik ulgamlarynda başlangyç ölçegde, gözegçilikde we goragda giňden ulanylýar. Adaty iş bolanda, takmynan gysga utgaşma ýagdaýynda ikinji tarap, çykyş naprýa veryeniýesi gaty pes, ýöne ikinji aýlawly açyk zynjyr ýa-da a Adaty bolmadyk tokdan aýlanmak (ýyldyrym toguny, rezonans toky, kondensator zarýad togy, induktor başlangyç tok we ş.m.), ikinji derejeli sistema däl, müňlerçe ýa-da on müňlerçe wolt woltyň ikinji tarapynda bolar. izolýasiýa zyýany, hatda işgärleriň howpsuzlygyna howp salýar.

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen CT B seriýaly tok transformatorynyň CTB ikinji derejeli wolt goragçysy, bu ýagdaý üçin döredildi, bu CT ikinji açyk zynjyr sebäpli ýüze çykýan betbagtçylyklaryň öňüni alyp biler.

 • Mikrokompýuter garmoniki ýok ediş enjamy

  Mikrokompýuter garmoniki ýok ediş enjamy

  Gysgaça syn

  Energetika ulgamynda ferromagnit rezonans ýygy-ýygydan ýüze çykýar we rezonans wagtynda aşa wolt ulgamyň howpsuzlygyna çynlakaý howp salýar.Ferromagnit rezonansyň aşa ýokary naprýa 3eniýesi 3-den 220 kW-a çenli islendik ulgamda bolup biler, esasanam 35 kW we ondan aşakdaky elektrik setlerinde, içerki aşa wolt hadysalarynyň hemmesi diýen ýaly ferromagnit rezonans sebäpli ýüze çykýar.Ferromagnit rezonansyň netijesinde ýüze çykýan artykmaç wolt uzak dowam edýär we hatda uzak wagtlap hem bolup biler.Frequygylyk bölünişiniň rezonansynda umumy artykmaç wolt ýokary däl, ýöne PT tok uly, bu PT-iň gyzmagyna we ýarylmagyna sebäp bolýar;Esasy tolkunda we ýygylygy köpeltmek rezonansynda umumy tok uly däl, ýöne aşa wolt gaty ýokary, bu enjamlaryň izolýasiýasyna köplenç zeper ýetirýär.agyr heläkçilige sebäp boldy.

  Kuwwatly mikrokompýuter garmoniki ýok ediş enjamy, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen akylly güýç rezonansyny ýok etmegiň täze görnüşidir.Ulanmak ýönekeý we amatly, hiç hili tehniki hyzmaty talap etmeýär, dürli ýygylyklaryň ferromagnit rezonansyny çalt ýok edip bilýär we ýokary takyklygy bar.Şol bir wagtyň özünde, degişli maglumatlar çap edilmeýär ýa-da gözegçilik edilmeýän podstansiýalar üçin amatly ulanyjynyň isleglerine görä aragatnaşyk interfeýsi arkaly ýokary gözegçilik ulgamyna iberilip bilner.

 • Akylly dehumidifikasiýa enjamy Akylly nebit sorujy enjam Mini

  Akylly dehumidifikasiýa enjamy Akylly nebit sorujy enjam Mini

  Gysgaça syn Akylly dehumidifikasiýa enjamy, ýarymgeçirijiniň sowadyjy dehumidifikasiýa re modeimini, janköýeriň dem alşynyň dehumidifikasiýa howa kanalynyň täsiri astynda ýapyk giňişlikdäki çygly howany, ýarymgeçirijiniň sowadyjy mehanizminiň üsti bilen howadaky suw bugyny, soňra bolsa suwuň üsti bilen ulanylýar; kabinetiň üsti bilen turba, gowy dehumidifikasiýa täsir edip biler.El bilen açyk dehumidifikasiýa funksiýasy ýok wagty: daşky gurşaw çyglylygy ýokary bolanda ...
 • Akylly dehumidifikasiýa enjamy Akylly nebit sorujy enjam

  Akylly dehumidifikasiýa enjamy Akylly nebit sorujy enjam

  Gysgaça mazmun Akylly dehumidifikasiýa enjamy ýarymgeçirijiniň sowadyjy dehumidifikasiýa re modeimini, janköýeriň täsiri astynda fanadaky çygly howanyň ýapyk ýerini, ýarymgeçirijiniň sowadyjy mehanizminiň üsti bilen howa suw buglaryny suwa kondensirlänsoň, kabineti ýok etmekdir. gollanma turbasy, gowy dehumidifikasiýa effektini gazanyp biler.Sowadyş görnüşi: F01 0-da düzüldi. Şol bir wagtyň özünde, daş-töweregi humidi awtomatiki usulda işe girizilýär ...
 • Kiçijik tok toprak liniýasyny saýlamak enjamy

  Kiçijik tok toprak liniýasyny saýlamak enjamy

  Gysgaça syn

  Kiçijik tok simini saýlamak enjamy, senagat meýdan zynjyryny goramak ulgamynyň aýrylmaz bölegidir, enjam zynjyr ulgamy (ark ýa-da metal) hadysasy ýüze çykanda we uzak aralykdan geçiriş maglumatlary ýüze çykanda enjam näsazlygyň ýerleşýän ýerini takyk kesgitläp biler. sahypanyň işgärlerine hyzmat etmegi ýeňilleşdirýär.

  1.1.Funksiýasy we aýratynlyklary

  Enjamyň gurluşy modully dizaýny, esasy gözegçilik ediji bolsa ýokary tizlikli maglumat almak moduly bilen 16 bitli ýokary öndürijilikli bir çip kompýuterini kabul edýär.Modullaryň arasynda maglumat alyşmak we paýlaşmak üçin artykmaç barlamak we köp ussatlyk bilen CAN aragatnaşyk usullary ulanylýar. Panel ekrany ekrany we adam-maşyn gepleşikleri üçin ýönekeý 5 düwme operasiýa funksiýasyny ulanýar.

  Ulgamyň işleýşini kesgitlemek üçin ulgam goşa gözegçilik re modeimini kabul edýär;giň işleýän giriş naprýa; eniýesi, ýokary tok signalyny ölçemegiň takyklygy;näsazlyk we maglumat ýadyň funksiýasyny düzmek;real wagt maglumatlary we ýalňyş maglumatlary uzakdan geçirmek funksiýasy.

 • Içerki ýokary woltly göni ekran

  Içerki ýokary woltly göni ekran

  Önüm jikme-jikliklerine syn Bu önüm, ýokary woltly janly displeý enjamlarynyň DXN80 seriýasy bilen bilelikde ulanylýan, ulanyjylaryň talaplaryna laýyklykda öndürilen we öndürýän HX2 faza deňeşdirijisidir (görkeziji paneli fazany kesgitleýär) synagyň soňy).Iki sany elektrik üpjünçiligi we 3.6, 7.2, 12, 40.5kV, ...