• facebook
  • Baglanyşyk
  • Instagram
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Mikrokompýuterden gorag saýlamasy

Modeliň beýany

habarlar26

Önüm aýratynlyklaryna syn

Bu mikrokompýuteriň giňişleýin gorag we gözegçilik enjamy 35KV we ondan aşakdaky elektrik ulgamlary üçin amatlydyr we geçiriji liniýalar, transformatorlar, kondensatorlar, hereketlendirijiler we beýleki esasy enjamlar üçin gorag, gözegçilik, ölçeg we gözegçilik funksiýalaryny üpjün edýär.Enjamlarda ekrany merkezleşdirilen görnüşde toparlap bolýar we paýlanan görnüşde hem gurup bolýar.Standartlaşdyrylan meýdan awtobus interfeýsiniň üsti bilen ulgam derejesinde dolandyryşy we giňişleýin maglumat paýlaşmagyny amala aşyrmak üçin bilelikde işlemek üçin birnäçe bogunlary goldaýar.Mikrokompýuter goragyny ölçemek we gözegçilik enjamlarynyň bu tapgyry bu tehnologiýa doly laýyk gelýär.Geljekdäki ösüşiň talaplaryna uýgunlaşmak, üýtgetmek we paýlamak awtomatlaşdyryş ulgamy üçin iň esasy esasy enjamdyr.

1.1.Hakyky maglumatlary ölçemek
Giňişleýin gorag enjamy täze we kämilleşdirilen ölçeg tehnologiýasyny kabul edýär we güýçli wektorlaşdyrylan hasaplama funksiýasyna eýedir.Dürli analog bahalaryň dürli sanly gaýtadan işlenmegi sebäpli, esasy tolkuny, ýokary ýygylykly komponentleri we DC komponentlerini netijeli bölýär, ofsetiň we sesiň ölçeg takyklygyna täsirini we signal ölçeg komponentleriniň çüýremeginiň täsirli öwezini dolýar. Enjamyň dürli kyn şertlerde uzak möhletli, durnukly we ygtybarly işlemegini üpjün ediň.
▲ la, lb, lc gorag toky (ölçelýär);
▲ UAB, UBC, UCA üç fazaly çyzyk naprýa; eniýesi (ölçelýär);
0 l0 nol yzygiderli tok (ölçelýär):
U 3U0 nol yzygiderlilik naprýa .eniýesi (ölçelýär):
Sam Nusga alýan element ululygy kiçi, agramy ýeňil we ýük az bolan takyk naprýa; eniýeni we tok transformatoryny kabul edýär;
High speedokary tizlikli we ýokary takyklyk DSP mikroprosessoryny ulanyp, 9-njy garmoniki mukdary çalt gaýtadan işläp biler;

1.2.Çykyşlara gözegçilik
Rel estafetany ýapmak:
Ening estafetany açmak;
Ction Gorag estafetasy;
▲ Awariýa barada duýduryş estafetasy;
▲ Waka duýduryşy;
Remote Iki uzakdan dolandyryş çykyşy;
Current Häzirki talaplary açmazdan we ýapmazdan goşmaça garaşsyz bökmek zynjyry:

1.3.Ikilik giriş
Photoelektrik birikdirme elementleri bilen izolirlenen 10 taraplaýyn passiw wyklýuçatel girişi:
Shake Täsirli süzgüçlere garşy süzgüç algoritmi, bökmek we dessine uçgun päsgelçiligi sebäpli ýüze çykýan ýalňyşlygy aradan aýyrýar;

1.4.Ikilik çykyş röle çykyşy
Software Bökmek we ýapmak relýleri programma üpjünçiligi opsiýalary we daşarky birikmeler we wyklýuçateller arkaly açylyp we ýapylyp bilner;
Signal Signal rölesi saklaýyş görnüşi ýa-da impulsyň inç görnüşi görnüşi hökmünde çeýe düzülip bilner;

1.5.Dostlukly adam-maşyn interfeýsi
Protection Giňişleýin gorag enjamy 128 * 64 nokat-matrisa, gök fonda ak harplar bilen ýokary kontrastly grafiki suwuk kristal displeý bilen enjamlaşdyrylandyr;
▲ Amal, analog mukdarlar, esasy ulgam diagrammalary, ölçeg maglumatlary, wyklýuçatel ýagdaýy, real wagt maglumatlary, waka ýazgylary we gorag sazlamalary ýaly ulgam parametrlerini görkezip bilýän WN interfeýsiniň doly hytaý menýusyna esaslanýar;
Soft softumşak dokumaly düwmeler ekranyň menýusyny we sürüjisini saýlamak, maglumat ekranyny üýtgetmek we bahasyny kesgitlemek üçin ulanylýar.Interfeýsiň işlemegi ulgamyň işleýşine hiç hili täsir etmez we bahanyň üýtgemegi parol bilen goralýar;
Bus Awtobus interfeýsiniň üsti bilen has köp parametrli programmirlemegi amala aşyrmak üçin kompýuter bilen birikdirilip bilner;
Equipment Gözegçilik, öz-özüni anyklamak we enjam zynjyrlarynyň esasy iş şertleri;
Internal Enjamyň içerki näsazlyklary (maglumatlar, kesgitlenen bahalar, saklaýyş bölekleri, portlar, aragatnaşyk) duýduryşlary:
PT kesmek duýduryşy;

1.6, SOE hadysasy we ýalňyş ýazgylary
Soňky waka ýazgylarynyň birnäçesini görkeziň we ýazdyryň.Täze bir näsazlyk ýüze çyksa, ulgamdaky näsazlygy we gorag enjamynyň jogabyny jikme-jik suratlandyryp biler.Çäräniň ýazgy jikme-jiklikleri:
Fa Näsazlyklaryň süýşmegini, süýşmegini we işleýşini ýazga alyň;
2 2m rezolýusiýa, elektrik toguny öçüriň;

1.7.Aragatnaşyk
Goldawly aragatnaşyk interfeýsleri: CAN, RS485, RS232, RS422;
Goldaw berilýän fiziki aragatnaşyk serişdeleri şulary öz içine alýar: göterijiniň ýörite setiri, MODEM, optiki süýüm we ş.m .;
Geografiki aralyga eýe bolan ulgam ulgamy köp nokatly tor birikmesi arkaly emele gelip biler.Lineeke setir RS485 awtobus re modeiminde durnukly, 64 düwün bilen durnukly birleşýär, iň ýokary geçiriş aralygy 1200m, iň ýokary geçiriş tizligi 9600bps-a ýetip biler;
RS RS485-RS232 öwrüjisi, RS485-optiki süýüm öwrüjisi arkaly senagat kompýuter:
▲ Aragatnaşyk protokoly Modbus-RTU we ş.m .;

Önümiň tehniki aýratynlyklary we salgylanmalary
2.1 、 Daşky gurşawyň şertleri

Temperatura diapazony

-10 ~ + 55 ° C.

Otnositel çyglylyk

Gysga wagtyň dowamynda 45-80% 95% kondensasiýa däl

Atmosfera basyşy

80-110kpa

Belentlik

<2000m

Saklamak we daşamak

Temperatura diapazony

-40 ~ + 75 ° C.

2.2 、Power üpjünçiligi

DC elektrik üpjünçiligi

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

220VDC (110V)

Rugsat berilýän aralyk

100-250V

AC güýji

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

220VAC

Rugsat berilýän aralyk

150-250V

Kuwwat sarp etmek

Adaty

<3W / VA

Hereket

<10W / VA

Kuwwatyň gaçmagy

50%

1s

0%

100ms

2.3 AC AC signal girişini goraň

Elektrik akymy

Bahalandyrylan tok

5A (1A)

Kuwwat sarp etmek

<0.5VA

Atylylyk durnukly

Üznüksiz

20A

1s

100A

Dinamiki durnuklaşdyrma

10ms

250A

Naprýa .eniýe

Bahalandyrylan naprýa Uneniýe Un

100V

Ahyrky naprýa .eniýe

200V

Kuwwat sarp etmek

<0.3VA

2.4 AC AC signal signalyny ölçemek

Parametriň ady

Ölçeg aralygy

Roralňyşlyk

Kuwwatyň ýaýramagy

Üç fazaly naprýa .eniýe UAB, UBC, UCA

10… 129V (xPT)

<= 0,5%

<= 0.3VA

Üç fazaly tok la, f, lc

0,2… 6A (xCT)

<= 0,5%

<= 0.3VA

Kuwwat faktory PF

0.5L… 0.5C

<= 0,5%

 

 

2.5 bin Ikilik giriş signaly

Passiw aragatnaşyk signalynyň girişi

Signal girişleriniň sany

10 ýol

Işiň gerimi

24V DC (enjam tarapyndan özi öndürilýär)

Sarp ediş güýji

<0.3W

Karar

2ms

Impuls ýygylygy <100Hz

2.6 chan Mehaniki aýratynlyklary we gurluşy

Bukjanyň ölçegleri

(H) / (W) / (D) mm (diňe salgylanma üçin)

Enjamyň ululygy

(H) / (W) / (D) mm (diňe salgylanma üçin)

Enjamyň agramy

Takmynan.kgmm (diňe salgylanma üçin)

Gabyk materialy

Alýumin profil gurluşy

Gorag derejesi

IP5SNI

Gurnama usuly

Içerki ýa-da kafel, iň ýokary täsirli

2.7 、Binary röle çykyşy

Maksimum kommutasiýa naprýa .eniýesi

250V AC / 30VDC

Maksimum kommutasiýa tok

8A

Maksimum kommutasiýa güýji

1250VA / 150W

Çykyş aragatnaşygy

<250V, 1A (induktiw ýük), birikme ukyby <50W

Görkezilen ýük

5A 250V AC / 30V DC

Dielektrik naprýa .eniýe çydamly

4000VAC

Izolýasiýa garşylygy

1000MΩ

2.8 、Eýazgy ýazgysy

Giriş hadysasynyň görnüşi

Ultalňyşlyk, çäkden geçmek, wyklýuçateliň süýşmegi, daşarky süýşmek, kesgitlenen bahanyň üýtgemegi

Recordedazga alnan wakalaryň sany

30

Elektrik toguny saklamak

Wakanyň mazmunyny ýazga alyň

Yearyl, aý, gün wagty, wakanyň görnüşi

Wagt çözgüdi

2 ms

Waka gözleg usuly

Uzakda

Aragatnaşyk jaňy

Şol ýerde

Düwme menýusy LCD displeý

2.9 、 Aragatnaşyk interfeýsi

Elektrik aýratynlyklary (izolirlenen RS485)

Aragatnaşyk düwünleriniň sany

64

Geçiriş tizligi

4800… 9600 Buad

Geçiriş aralygy (9600Buad)

1000 metr

Baglaýjy

Terminalyň çykyşy

 

IEC60870-5-103

8 maglumat biti, 1 stop bit, hatda deňlik

2.10 、 Synag talaplary

Izolýasiýa synagy

Izolýasiýa garşylygy

2kv50Hz1 minut

Kuwwat ýygylygy IEC60-2 naprýa .eniýesine çydamly

50MΩ

IEC60-2-30 çygly ýylylyk synagy

50MΩ 1.5kV

Naprýatageeniýe synagyna garşy durmak

Gymmatlyk giriş zynjyryny ýere geçiriň

± 5kV

Beýleki zynjyr IEC255-5

± 5kV

Mehaniki zarba synagy

Synag ýagdaýy

Triaxial

Synag ýygylygy diapazony

10… 150Hz

Krossover ýygylygy

f≤60Hz;kesgitlenen amplituda 0.075mm

Her okda süpüriş sikliniň sany

f> 60Hz;yzygiderli tizlenme 10m

IEC255-21

10 / S2

2.11 、 EMC elektromagnit utgaşyklygy

Highokary ýygylyga garşy päsgelçilik synagy

IEC255-22-1

1M ýapyşma şok tolkuny

Umumy tertip

2.5kV

Differensial re modeim

1.0kV

Elektrostatik akymyň päsgelçilik synagy

III synp

IEC6100-4-2

Habarlaşyň

6.0kV

Howa

8.0kV

Radiasiýa edilen elektromagnit meýdan päsgelçilik synagy

EN55011

Synag meýdanynyň güýji

 

Skaneriň ýygylygy

150 KHz… 80MHz

Radio ýygylygyna päsgelçilik synagy

Umumy re modeimde göni görkezilýär (IEC6100-4-6)

10V / m (rms)

f = 150kHz… 80MHz

radiatiw görnüşde sitata

(IEC6100-4-6)

10V / m (rms)

f = 80Hz… 1000MHz

Çalt wagtlaýyn synaglar

IEC255-4

Adaty re Volim naprýa Peeniýesi

Impuls ýygylygy

Her polýarlygyň dowamlylygy

2kV 4kV

5kz 2,5kz

10min

Ningyldyrym synagy

IEC6100-4-5

Elektrik üpjünçiligi, AC, DC giriş

4KV umumy re .im

2KV Differensial re modeim

I / O Giriş

2KV umumy re .im

1KV Differensial re modeim