• facebook
  • Baglanyşyk
  • Instagram
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Temperatura we çyglylygy dolandyryjy

Gysgaça syn

Temperatura we çyglylyk gözegçiligi dolandyryş ýadrosy hökmünde ösen bir çipli mikrokompýutere esaslanýar we şol bir wagtyň özünde temperatura we çyglylyk signallaryny ölçäp we dolandyryp bilýän we suwuk kristal sanly displeýi amala aşyryp bilýän ýokary öndürijilikli temperatura we çyglylyk datçiklerini kabul edýär. .Gural, ýerdäki ýagdaýa görä fanaty ýa-da gyzdyryjyny awtomatiki işledip biler we ölçenen gurşawyň hakyky temperaturasyny we çyglylygyny awtomatiki sazlap biler ýaly aşaky çäk kesgitlenýär we görkezilýär.

Working ýörelgesi

Temperatura we çyglylyk gözegçiligi esasan üç bölekden durýar: datçik, gözegçilik ediji we gyzdyryjy.Işleýiş ýörelgesi şeýleräk: datçik gutydaky temperaturany we çyglylygy kesgitleýär we derňew we gaýtadan işlemek üçin gözegçä iberýär: gutydaky temperatura we çyglylyk ýetende ýa-da bellenen bahadan geçende, röle kontakty dolandyryjyda ýapyk, gyzdyryjy işleýär we gutyda howany gyzdyryp ýa-da üfläp başlaýar;belli bir wagtdan soň gutydaky temperatura ýa-da çyglylyk kesgitlenen bahadan has uzakda, enjamdaky röle kontaktlary açylýar, gyzdyrylýar ýa-da üflenýär.

Aýalbarmak

Temperatura we çyglylygy dolandyryjy önümler esasan orta we ýokary woltly wyklýuçatel şkaflarynyň, terminal gutularynyň, halka tor şkaflarynyň, guty transformatorlarynyň we beýleki enjamlaryň içki temperaturasyny we çyglylygyny sazlamak we gözegçilikde saklamak üçin ulanylýar.Pes temperatura we ýokary temperatura sebäpli enjamlaryň näsazlyklarynyň, şeýle hem çyglylyk ýa-da kondensasiýa sebäpli dörän süýşmek we ýalpak hadysalaryň öňüni alyp biler.

Klassifikasiýa

Temperatura we çyglylygy dolandyryjylar esasan iki görnüşe bölünýär: adaty seriýalar we akylly seriýalar.

Dinönekeý temperatura we çyglylyk gözegçisi: Daşary ýurtdan gelýän polimeriň temperaturasy we çyglylyk datçigi, durnukly analog zynjyr we kommutasiýa elektrik üpjünçiligi tehnologiýasy bilen birleşdirilýär.

Akylly temperatura we çyglylygy dolandyryjy: Temperatura we çyglylyk bahalaryny sanly turbalar görnüşinde görkezýär we gyzdyryjy, datçigiň näsazlygyny görkezmek we geçiriş funksiýalary bar.Gural ölçemegi, görkezmegi, gözegçilik we aragatnaşygy birleşdirýär.Highokary takyklygy we giň ölçeg aralygy bar.Dürli pudaklara we meýdanlara laýyk gelýän temperatura we çyglylygy ölçemek we gözegçilik guraly.

Saýlaw gollanmasy

Akylly temperatura we çyglylyk gözegçisi bir wagtyň özünde birnäçe nokatda ölçäp bilýär we daşky gurşawyň temperaturasyny we çyglylygyny birnäçe nokada gözegçilik edip bilýär.Sargyt berlende aşakdaky maglumatlar girizilmelidir: önümiň modeli, kömekçi elektrik üpjünçiligi, gözegçilik ediji parametrleri, kabeliň uzynlygy, gyzdyryjy.

Mtehniki hyzmat

Temperaturany we çyglylygy gözegçilikde saklamak:

1. Dolandyryjynyň iş ýagdaýyny elmydama barlaň.

2. Sowadyjynyň iş ýagdaýynyň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlaň (eger ftorid az bolsa, ftorid wagtynda doldurylmalydyr).

3. Kran suwunyň ýeterlikdigini barlaň.Suw ýok bolsa, nemlendirijini ýakmazlyk üçin nemlendiriji wyklýuçatelini wagtynda öçüriň.

4. Kabelleriň we gyzdyryjylaryň syzandygyny barlaň.

5. Spreý kellesiniň petiklenendigini ýa-da ýokdugyny barlaň.

6. Çyglylandyryjy suw nasosynyň uzak wagtlap ulanylmaýan suw çökündileri sebäpli aýlanmagyny bes etjekdigine we aýlanmagy üçin fan pyçagyny açar portuna öwüriň.

Üns berilmeli meseleler

1. Aýlyk “gündelik gözden geçiriş” temperatura we çyglylyk gözegçisiniň bitewiligini barlamaly we ýagdaýy gowy saklamak üçin wagtynda habar bermeli.Heatingyladyş turbasy bilen kabel bilen simiň arasyndaky aralyk 2 sm-den az bolmaly däldir;

2. terminalhli terminal gutularynyň we mehanizm gutularynyň temperatura we çyglylyk gözegçileri, temperatura we çyglylyk adaty çäkde gözegçilikde saklanar ýaly giriş ýagdaýynda goýulmalydyr.

3. Sanly displeýiň temperaturasy we çyglylyk gözegçisiniň ýat funksiýasy ýoklugy sebäpli, her gezek tok öçürilende, güýç täzeden açylandan soň zawod sazlamalary dikeldiler we sazlamalar täzeden düzülmelidir.

4. temperatureokary tozan konsentrasiýasy bolan gurşawda temperatura we çyglylyk gözegçiligini ulanmakdan gaça duruň.Enjamy açyk ýerde gurnamaga synanyşyň.Enjam bilen ölçelýän otag uly bolsa, temperatura we çyglylyk datçikleriniň sanyny artdyryň.

Tnäsazlyklary düzetmek

Akylly temperatura gözegçileriniň umumy kemçilikleri:

1. Biraz wagtlap gyzdyranyňyzdan soň temperatura üýtgemeýär.Mydama ýerdäki daşky temperaturany görkeziň (otagyň temperaturasy 25 ° C)

Şeýle näsazlyk bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, ilki bilen SV bahasyny kesgitlemegiň bahasynyň kesgitlenendigini ýa-da ölçeýjiniň OUT görkeziji çyrasynyň ýakylandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň we metriň 3-nji we 4-nji terminallarynyň 12VDC çykyşynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny ölçemek üçin “multimetr” ulanyň.Çyra ýakylsa, 3 we 4 terminallarda hem 12VDC çykyş bolýar.Meseläniň ýyladyş korpusynyň dolandyryş enjamynda (AC kontaktory, gaty röle, röle we ş.m.), dolandyryş enjamynyň açyk zynjyryň bardygyny ýa-da enjam spesifikasiýasynyň nädogrydygyny barlaň (meselem 220 zynjyrda 380V enjam), Çyzygyň nädogry birikdirilendigi ýa-da ş.m. Mundan başga-da, datçigiň gysga aýlawlydygyny ýa-da ýokdugyny barlaň (termokupl gysga utgaşanda, metr hemişe otag temperaturasyny görkezýär).

2. Birnäçe wagtlap gyzdyranyňyzdan soň, temperatura ekrany peselýär

Şeýle näsazlyk bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, datçigiň polo positiveitel we otrisatel polýarlyklary tersine bolýar.Bu wagt, gural datçiginiň giriş terminalyny barlamaly (termokupl: 8 polo positiveitel polýusa, 9 bolsa otrisatel polýusa birikdirildi; PT100 ýylylyk garşylygy :? 8 bir reňkli sim bilen birikdirildi, 9 we 10 bir reňkli iki sim bilen birikdirildi).

3. Birnäçe wagtlap gyzdyranyňyzdan soň, ölçeýji bilen ölçelen we görkezilen temperatura bahasy (PV bahasy) ýyladyş elementiniň hakyky temperaturasyndan gaty tapawutlanýar (mysal üçin, ýyladyş elementiniň hakyky temperaturasy 200 ° C, metr 230 ° C ýa-da 180 ° C görkezýär)

Şeýle näsazlyk bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, ilki bilen temperatura zondy bilen ýyladyş korpusynyň arasyndaky aragatnaşyk nokadynyň gowşakdygyny we beýleki ýaramaz aragatnaşygy, temperatura ölçeg nokadynyň saýlanyşynyň dogrudygyny ýa-da temperatura datçiginiň spesifikasiýasynyň gabat gelýändigini barlaň. temperatura gözegçisiniň giriş spesifikasiýasy (meselem, temperatura gözegçilik ölçegi).K görnüşli termokupl girişidir, temperaturany ölçemek üçin saýtda J görnüşli termokupl oturdylýar).

4. Guralyň PV penjiresinde HHH ýa-da LLL nyşanlary görkezilýär.

Şeýle näsazlyk ýüze çykanda, gural bilen ölçenen signalyň adaty däldigini aňladýar (LLL gural bilen ölçenen temperatura -19 ° C-den pes bolanda görkezilýär we temperatura 849 ° C-den ýokary bolanda HHH görkezilýär. ).

Çözgüdi: Temperatura datçigi termokupl bolsa, sensory aýyryp we simiň kömegi bilen guralyň termokupl giriş terminallaryny (8 we 9 terminallaryny) gysga utgaşdyryp bilersiňiz.℃), mesele temperatura datçiginde, temperatura datçiginiň (termokupl ýa-da PT100 ýylylyk garşylygy) açyk zynjyryň (döwülen sim) bardygyny ýa-da datçigiň siminiň tersine ýa-da nädogry birikdirilendigini ýa-da datçigini anyklamak üçin multimetrli gural ulanyň. aýratynlyklary gural bilen gabat gelmeýär.

Aboveokardaky meseleler aradan aýrylsa, datçigiň syzmagy sebäpli guralyň içki temperaturany ölçemek zynjyry ýakylyp bilner.

5. Dolandyryş gözegçilikden çykýar, temperatura bellenen bahadan ýokary we temperatura ýokarlanýar.

Şeýle näsazlyk bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, ilki bilen hasaplaýjynyň OUT görkeziji çyrasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň we metriň 3-nji we 4-nji terminallarynyň 12VDC çykyşynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny ölçemek üçin “multimetriň” DC naprýa rangeeniýe diapazonyny ulanyň.Lightagtylyk öçürilen bolsa, 3 we 4 terminallarda hem 12VDC çykyş ýok.Meseläniň ýyladyş elementiniň dolandyryş enjamynda (meselem; AC kontaktory, berk relýe, röle we ş.m.) bardygyny görkezýär.

Çözgüt: Dolandyryş enjamyny gysga utgaşma, döwülmeýän aragatnaşyk, nädogry zynjyr birikmesi we ş.m. barlaň.


Iş wagty: Noýabr-26-2022