• facebook
  • Baglanyşyk
  • Instagram
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Biz hakda

Biz kim

Guanç Guangzhouou Newlink Technology Co., Ltd. Guanç Guangzhouou Ping An Silikon jülgesiniň ylym seýilgähinde ýerleşýär.Biz gözleg we gözleg, önümçilik, satuw we hyzmaty akylly energiýa paýlaýyş ulgamyna birleşdirýän giňişleýin kärhana.

Döredileli bäri kompaniýa "Hil durmuş, tehnologiýa geljegidir" ösüş düşünjesine eýerýär.halkara ösen önümçilik enjamlarynyň we synag enjamlarynyň toplumyny yzygiderli import etdik.Programma üpjünçiligi programmalaryny işläp düzmekde, hemişe öwrenýäris, täzeläp, optimizirleýäris.Uzak wagtlap meşhur içerki uniwersitetlerden hünärmenleri we professorlary işe aldyk.

Hil barlagy

Countryurdumyz tarapyndan berlen we ISO9001: 2015 halkara hil dolandyryş dolandyryş ulgamynyň milli barlagy we kepilnamasy bilen tassyklanan onlarça patent şahadatnamasyny aldyk we EUB CE şahadatnamasyny aldyk.Dizaýn, önümçilik, gözden geçirmek, gurnamak, işe girizmek we müşderilere ähli taraplaýyn we takyk barlaglary we satuwdan soňky ajaýyp hyzmaty üpjün etmek üçin berk gözegçiligi ösdürmäge kömek etmekden.Önümler yzygiderli täzelenýär, häzirki zaman ýokary derejeli akylly energiýa paýlaýyş ulgamynyň talaplaryny doly kanagatlandyryp bilýän we "Hytaýyň hil sertifikat merkezi" we "Halkara elektro tehniki komissiýasynyň talaplaryna doly laýyk gelýän durnukly hil, ýönekeý iş we paýhasly gurluş bilen täzelenýär. ".

Ylmy gözleg, önümçilik, iş we hyzmat

Hyzmatdaş müşderilerimiz ýurduň çar künjegine ýaýrady we ZHEJIANG ELEKTRIK POWER KORPORASI, ASY, Çint, DELIXI ELETRIKASY, EOPLE ELE ýaly köp sanly içerki öndürijiler we kärhanalar bilen yzygiderli gowy we durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.GURLUŞ GROUP CHINA, BYD, Hytaý Resurslar Topary, Gyzyl Arslan Topary, Konç Topary, Hytaý diňi, Guangdong Çýujing, Jilin Altyn täji, Şandong ýylylyk güýji, Hytaý Gurluşyk Üçünji In Engineeringenerçilik Býurosy, Pekin Aerokosmos şaýoly we ş.m.

Şol bir wagtyň özünde, durnukly ösüşi amala aşyrmak üçin, Zhejiang uniwersiteti, Tsinghua uniwersiteti, Sýamen uniwersiteti we ş.m. ýaly birnäçe içerki ösen edaralar bilen önümçilik, okuw we gözleg gatnaşyklaryny yzygiderli ýola goýduk. ösüşimiziň bökdençsiz ösüşi üçin gözleg binýady.Kompaniýa ylmy gözlegleri, önümçiligi, işewürligi we hyzmaty birleşdirýän giňişleýin we çalt bazara jogap bermek ukybyny döretdi we içerki ýokary derejeli akylly energiýa paýlaýyş ulgamy önümçilik pudagynda ajaýyp kärhana öwrüldi.

"Pioner we başarnykly, dogruçyllyk we ýeňiş gazanmak" işewürlik pelsepesine esaslanyp, diňe "müşderiniň kanagatlanmagyna" ünsi jemlemekden "müşderiniň wepalylygyna" ünsi üýtgetmeklige çalyşarys;saparyňyza we ýolbeletiňize tüýs ýürekden sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we hemişe siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!
Guan Guangzhouou Newlink!