• facebook
  • Baglanyşyk
  • Instagram
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Howpsuzlyk päsgelçiliginiň iş ýörelgesi we işi, howpsuzlyk päsgelçiligi bilen izolýasiýa päsgelçiliginiň arasyndaky tapawut

Howpsuzlyk päsgelçiligi, meýdan çyzygynyň partlama sebäp bolmazlygy üçin meýdança girýän energiýany, ýagny naprýatageeniýäni we tok çägini çäklendirýär.Partlamadan goraýan bu usul, içerki howpsuzlyk diýilýär.Umumy howpsuzlyk päsgelçiliklerimizde iň ýokary howpsuzlyk päsgelçilikleri, tranzistor howpsuzlygy päsgelçilikleri we transformator izolirlenen howpsuzlyk päsgelçilikleri bar.Bu howpsuzlyk päsgelçilikleriniň öz artykmaçlyklary bar we hemmesi senagat önümçiliginde kömekçilerdir.Suixianji.com-dan aşakdaky redaktorlar howpsuzlyk päsgelçiliginiň iş ýörelgesi we işleýşi, izolýasiýa päsgelçiliginiň tapawudy bilen tanyşdyrarlar.

Howpsuzlyk päsgelçiligi umumy termin bolup, zener howpsuzlyk päsgelçiligine we izolýasiýa howpsuzlygy barýerine bölünýär, izolirlenen howpsuzlyk päsgelçiligi izolýasiýa päsgelçiligi diýilýär.

Howpsuzlyk päsgelçiligi nähili işleýär

1. Signal izolýatorynyň iş ýörelgesi:

Ilki bilen, iberijiniň ýa-da guralyň signaly ýarymgeçiriji enjam bilen modulirlenýär we üýtgedilýär, soňra bolsa ýagtylyga duýgur ýa-da magnit duýgur enjam bilen izolýasiýa edilýär we üýtgedilýär, izolýasiýa edilmezden ozal deslapky signala öwrülýär we güýç izolirlenen signalyň üpjünçiligi şol bir wagtda izolirlenýär..Öwürilen signalyň, elektrik üpjünçiliginiň we ýeriň düýbünden garaşsyzdygyna göz ýetiriň.

2. Zener howpsuzlygy päsgelçiliginiň iş ýörelgesi:

Howpsuzlyk päsgelçiliginiň esasy wezipesi, howpsuz ýeriň howply ýere girmek üçin howply ukybyny çäklendirmek we howply ýere iberilýän naprýa .eniýäni we toky çäklendirmekdir.

Zener Z naprýa .eniýäni çäklendirmek üçin ulanylýar.Aýlaw naprýa .eniýesi howpsuzlyk çäginiň bahasyna ýakyn bolanda, Zeneriň üstündäki naprýa .eniýe hemişe howpsuzlyk çäginden aşakda saklanar ýaly Zener açylýar.Resistor R toky çäklendirmek üçin ulanylýar.Naprýatageeniýe çäkli bolanda, rezistor bahasynyň dogry saýlanylmagy, tok toguny howpsuz tok çäginden aşakda çäklendirip biler.

Ereýän predohraniteliň wezipesi, zener turbasynyň uzak wagtlap akýan uly tok bilen partlamagy sebäpli zynjyr naprýa .eniýesiniň çäklendirilmeginiň öňüni almakdyr.Howpsuz naprýa limiteniýe çäginden ýokary naprýa .eniýe zynjyr ulanylanda, Zener turbasy açylýar.Ereýän predohranitel ýok bolsa, Zener turbasynyň içinden akýan tok çäksiz ýokarlanar we netijede Zener turbasy ýarylar, para bolsa naprýa .eniýe çägini ýitirer.Paranyň naprýa .eniýesiniň çäklendirijisiniň ygtybarlydygyna göz ýetirmek üçin, predohranitel Zeneriň zarbasyndan on esse çalt urýar.

3. Izolirlenen signal izolýasiýa howpsuzlygy barýeriniň iş ýörelgesi:

Zener howpsuzlyk päsgelçiligi bilen deňeşdirilende, izolirlenen howpsuzlyk päsgelçiligi naprýatageeniýe we tok çäklendiriş funksiýalaryna goşmaça galvaniki izolýasiýa funksiýasyna eýedir.Izolýasiýa päsgelçiligi adatça üç bölekden durýar: aýlaw energiýasyny çäklendiriji birlik, galvaniki izolýasiýa bölümi we signaly gaýtadan işleýän bölüm.Aýlaw energiýasyny çäklendiriji bölüm howpsuzlyk päsgelçiliginiň esasy bölegidir.Mundan başga-da, meýdan gurallaryny sürmek üçin kömekçi elektrik üpjünçilik zynjyrlary we gural signalyny almak üçin kesgitleýiş zynjyrlary bar.Signaly gaýtadan işleýän bölüm, howpsuzlyk päsgelçiliginiň funksional talaplaryna laýyklykda signal işleýşini ýerine ýetirýär.

Howpsuzlyk päsgelçilikleriniň roly

Howpsuzlyk päsgelçiligi köp pudaklarda aýrylmaz howpsuzlyk enjamydyr.Esasan çig nebit we käbir çig nebit önümleri, alkogol, tebigy gaz, poroşok we ş.m. ýaly käbir ýangyjy materiallary işleýär ýa-da ulanýar, bu zatlaryň haýsydyr biriniň syzmagy ýa-da nädogry ulanylmagy partlaýjy gurşawa sebäp bolar.Zawodlaryň we şahsyýetleriň howpsuzlygy üçin iş gurşawynyň partlamalara sebäp bolmazlygyny üpjün etmeli.Bu gorag işlerinde howpsuzlyk päsgelçiligi örän möhüm rol oýnaýar.möhüm roly,

Howpsuzlyk päsgelçiligi dolandyryş otagy bilen howply ýerde içerki howpsuz enjamlaryň arasynda ýerleşýär.Esasan goraýjy rol oýnaýar.Önümçilik prosesinde islendik elektrik enjamlary partlama, dürli sürtülýän uçgunlar, statiki elektrik, ýokary temperatura we ş.m. sebäp bolup biler. Bularyň hemmesi senagat önümçiliginde gutulgysyz, şonuň üçin howpsuzlyk päsgelçiligi senagat önümçiligi üçin gorag çäresini üpjün edýär.

Gurmak işinde gaty ygtybarly toprak ulgamy bolmaly we howply ýerden meýdan gurallary izolirlenmeli.Otherwiseogsam, ulgamyň durnuklylygyna täsir etjek ýere birikdirilenden soň signal dogry iberilip bilinmez.

Howpsuzlyk päsgelçiligi bilen izolýasiýa päsgelçiliginiň arasyndaky tapawut

1. Signal izolýator funksiýasy

Aşaky dolandyryş aýlawyny goraň.

Daşky gurşaw sesiniň synag zynjyryna täsirini güýçlendiriň.

Jemgyýetçilik topragynyň, ýygylyk öwrüjisiniň, solenoid klapanyň we näbelli impulsyň enjamlara päsgelçiligini basyp ýatyryň;şol bir wagtyň özünde, geçiriji, gural, ýygylyk öwrüjisi, solenoid klapan, PLC / DCS giriş we çykyş we aragatnaşyk interfeýsini wepaly goramak ýaly pes enjamlar üçin naprýa .eniýäni çäklendirýän we bahalandyrylan tok funksiýalaryna eýedir.

2. Izolirlenen howpsuzlyk päsgelçiligi

Izolýasiýa päsgelçiligi: Izolirlenen howpsuzlyk päsgelçiligi, ýagny ýer togalagynyň signalyna päsgel bermeginiň öňüni alyp biljek we şol bir wagtyň özünde ulgamy howply energiýanyň täsirinden gorap biljek howpsuzlyk päsgelçiligi esasynda izolýasiýa funksiýasyny goşmak. sahna.Mysal üçin, uly tok meýdan hataryna girse, IO-a täsir etmezden izolýasiýa päsgelçiligini döwer.Kämahal howpsuzlyk päsgelçilik funksiýasyz izolýator hökmünde hem düşünip bolar, ýagny signalyň päsgelçiliginiň öňüni almak we IO ulgamyny goramak üçin izolýasiýa funksiýasy bar, ýöne içerki howpsuz zynjyry üpjün etmeýär.Partlama garşy programmalar üçin.

Giriş, çykyş we elektrik üpjünçiligini biri-birinden elektrik taýdan izolirleýän we energiýany çäklendirmek üçin içerki howpsuzlygyň talaplaryna laýyk gelýän zynjyr gurluşyny kabul edýär.“Zener” howpsuzlyk päsgelçiligi bilen deňeşdirilende, bahasy has gymmat bolsa-da, ajaýyp öndürijilik artykmaçlyklary ulanyjy goşundylaryna has uly peýdalar getirýär:

Üç taraplaýyn izolýasiýa ulanylýandygy sebäpli, dizaýn we ýerinde gurluşyk üçin uly amatlylyk getirýän ulgam toprak liniýalaryna zerurlyk ýok.

Howply ýerlerde gurallara bolan talaplar ep-esli azalýar we saýtda izolirlenen gurallary ulanmagyň zerurlygy ýok.

Signal çyzyklaryny ýer bilen paýlaşmagyň zerurlygy ýoklugy sebäpli, aýlaw signallaryny ýüze çykarmak we gözegçilikde saklamak we päsgelçiliklere garşy ukyplylygy ep-esli ýokarlanýar we şeýlelik bilen tutuş ulgamyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar.

Izolirlenen howpsuzlyk päsgelçiligi has güýçli giriş signallaryny gaýtadan işlemek mümkinçiliklerine eýedir we termokupllar, termiki uzaklyklar we ýygylyklar ýaly signallary kabul edip we gaýtadan işläp biler, bu zener howpsuzlyk päsgelçiliginiň edip bilmeýär.

Izolirlenen howpsuzlyk päsgelçiligi, şol bir signal çeşmesini ulanyp iki enjamy üpjün etmek we iki enjamyň signallarynyň biri-birine päsgel bermezligi we şol bir wagtyň özünde birikdirilenleriň arasynda elektrik howpsuzlygy izolýasiýa işini gowulandyrmak üçin iki sany izolirlenen signal çykaryp biler. enjamlary.

Aboveokardakylar, howpsuzlyk päsgelçiliginiň iş ýörelgesi we işleýşi, howpsuzlyk päsgelçiligi bilen izolýasiýa päsgelçiliginiň arasyndaky tapawudy bilmek hakda.Signal izolýatory, köplenç pes derejeli signal ulgamyny ýokarky ulgamyň täsirinden we päsgelçiliginden goraýan gowşak tok ulgamyndaky signal izolýatoryna degişlidir.Signalyň izolýasiýa päsgelçiligi içerki howpsuz zynjyr bilen içerki howpsuz däl zynjyryň arasynda baglanyşýar.Howpsuz diapazonda içerki howpsuz zynjyr bilen üpjün edilýän naprýa .eniýäni ýa-da toky çäklendirýän enjam.


Iş wagty: Noýabr-26-2022